BESPLATNA INFO LINIJA: 0800 202 53
MONOGRAFIJA: Vaš vjetar u leđa

Posebne mjere za otplatu mikrokredita

Posebne mjere za ublažavanje i oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih COVID-19 – na snazi do  30.06.2021. i do  31.12.2021.

Mjere ''grace'' period  i produženje roka dospijeća produžene su do 31.03.2022.

Poštovani klijenti,

Dešavanja sa kojima se susreće cijeli svijet,  a koja su uzrokovana pandemijom virusa COVID-19 utiču na gotovo sve sfere poslovanja i u Bosni i Hercegovini pa samim tim i na otplatu mikrokredita.

MKF MI-BOSPO je uvijek iznalazio način da  adekvatno odgovori na izazove sa kojima su se klijenti susretali u otplati kreditnih zaduženja, te je  isti princip zadržan i sada.

U skladu sa odlukama nadležnih agencija za bankarstvo, Agencije za bankarstvo FBiH i Agencije za bankarstvo RS,  i u nastojanju da i u ovim okolnostima pomogne svojim klijentima, MKF MI-BOSPO svim svojim klijentima omogućava nekoliko vrsta posebnih mjera za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica pandemije.

Posebne mjere su privremenog karaktera, a mogu se odobriti klijentima čiji su prihodi odnosno izvori prihoda za otplatu značajno smanjeni kao posljedica pandemije i time je otežana otplata mikrokredita u MKF MI-BOSPO. Od klijenata će biti traženi i dokazi uticaja pandemije na otplatu mikrokredita.

Svaki zahtjev klijenta koji ima poteškoće sa otplatom mikrokredita uzrokovane pandemijom COVID-19, pojedinačno i sa posebnom pažnjom će se primiti i analizirati u cilju iznalaženja najboljeg rješenja za svakog pojedinačnog klijenta.

Posebne mjere koje smo pripremili i na koje klijenti mogu aplicirati:

  • Moratorij mikrokredita
  • Reprogram mikrokredita
  • Odobravanje dodatnog iznosa izloženosti

 

Prilikom odobravanja posebnih mjera  ugovorena efektivna  kamatna stopa ne može biti veća od prvobitno ugovorene efektivne kamatne stope koju klijent ima po aktivnom/osnovnom kreditu, niti se mogu naplaćivati dodatni troškovi za obradu kredita.

  1. Moratorij - period dogovoren između klijenta i MKF MI-BOSPO u kojem je dopuštena odgoda plaćanja rate mikrokredita. Dakle, u toku moratorija klijent ne vrši uplate rata mikrokredita. Moratorij odgoda može trajati najduže do 30.06.2021. godine. U toku moratorija na glavnicu mikrokredita obračunava se redovna kamata. Procenat redovne kamate koja će se obračunavati tokom perioda moratorija niži je za 50% od ugovorene redovne kamatne stope na mikrokreditu za koji se vrši moratorij. U periodu moratorija neće se obračunavati i naplaćivati zatezna kamatna stopa. Nakon što se završi period trajanja moratorija, klijent ima obavezu da uplati obračunatu kamatu koja je nastala tokom perioda moratorija. Nakon ovoga klijent nastavlja otplatu mikrokredita prema prvobitnom otplatnom planu iz ugovora o mikrokreditu,  što znači da vrši otplatu rata mikrokredita u identičnom iznosu iz ugovora o mikrokreditu kako je ranije vršio otplatu rata mikrokredita. Rok otplate mikrokredita će biti produžen za broj mjeseci iz moratorija.

 

  1. Reprogram mikrokredita kao posebna mjera – podrazumijeva promjenu ugovorenih uslova, odnosno izmjenu plana otplate po ugovorenom mikrokreditu. Reprogram je moguće ugovoriti uz grejs period i bez grejs perioda. Mogući modaliteti reprograma kao mjere su sljedeći:
  • produženje krajnjeg roka otplate mikrokredita koji se otplaćuje anuitetno;
  • uvođenje grejs perioda za otplatu obaveza u slučaju obaveze koja se otplaćuje anuitetno  na period najduže do 31.12.2021. godine. Za vrijeme grejs  perioda obračunava se 75% od prvobitno ugovorene nominalne kamatne stope (odnosi se samo na obračun kamate za vrijeme grejs perioda a u nastavku otplate primjenjuje se ugovorena kamatna stopa).
  • prilagođavanje plana otplate srazmjerno smanjenju prihoda klijenta ili prema nekom drugom parametru zbog kojeg je klijentu potrebno smanjenje anuiteta;

 

  1. Odobravanje dodatnog iznosa izloženosti

Posebna mjera odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja poteškoća sa likvidnošću, podrazumijeva:  odobravanje dodatnih sredstava za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću uzrokovane pandemijom virusnog oboljenja „COVID 19“.  maksimalan iznos odobravanja dodatne izloženosti iznosi 1.000 KM).   

Ova vrsta kredita se može izdati sa grace periodom u trajanju do 3 mjeseca s tim da dospijeće zadnje rate grace perioda dospijeva do 31.12.2021. godine  i u tom periodu će se obračunavati 75% od ugovorene nominalne kamatne stope.

 

Proces apliciranja za posebne mjere:  potrebno je da klijent popuni i  potpiše Zahtjev za moratorij/reprogram/dodatnu izloženost.  Zahtjev se podnosi u MI-BOSPO uredu.

Nakon što klijent podnese Zahtjev MKF MI-BOSPO će klijentu dostaviti Ponudu uslova tražene privremene mjere.

Prihvatanjem Ponude klijent je saglasan da se na mikrokreditu uradi privremena posebna mjera.

Informacije za druge naknade:  MKF MI-BOSPO  na posebne privremene mjere za otplatu mikrokredita neće obračunavati niti naplaćivati dodatne naknade niti troškove za uslugu obrade. Na posebne mjere neće se obračunavati niti naplaćivati zateznu kamatu.  Na odobrenim posebnim mjerama efektivna kamatna stopa ne može biti veća nego što je bila definisana osnovnim ugovorom.

Pozovite za detaljnije informacije:  za sva pitanja ili dileme koje klijenti imaju  na raspolaganju su kontakt brojevi telefona MI-BOSPO ureda, kao i besplatni info broj 0800 202 53.